Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku!


Korzystając z naszego portalu pod adresem  www.dbamozdrowie.pl (dalej „Portal”) powierzasz nam swoje dane osobowe. Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentem, mamy nadzieję, że pomoże on w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu je wykorzystujemy.


Kto jest administratorem danych?


Administratorem danych osobowych jest spółka Bez Recepty spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Kinga C. Gillette 11, 94-406 Łódź, NIP: 599 011 05 97 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000103407, tel.: 42 200 7587, e-mail: magazyn@dbamozdrowie.pl, kapitał zakładowy w wysokości 253 000,00 zł (dalej „Usługodawca”).
Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Usługodawcą we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych pod adresem e-mail: magdalena_ruszkowska@bezrecepty.eu.


Jakie dane przetwarzamy?


Przetwarzamy dane, które podajesz nam w podczas korzystania z naszego Portalu. Są to dane niezbędne do udostępniania formularza kontaktowego w Portalu, w celu przesłania odpowiedzi na pytania zadane przez Użytkowników. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy –kontakt w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”)).
Usługodawca przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.


Komu przekazujemy Twoje dane?


Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosujemy organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym odbiorcom. Usługodawca może powierzyć innemu podmiotowi (kategorie odbiorców danych znajdziesz poniżej), w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Usługodawcy. Ponadto dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
W związku z działaniem Portalu, powierzamy Twoje dane wyłącznie naszym partnerom, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Usługodawcy w celu obsługi Portalu i prowadzenia działań reklamowych oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Usługodawcy.
Twoje dane osobowe co do zasady nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) do Państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych, jednakże gdyby zaszła taka konieczność, Twoje dane osobowe zostaną przekazane poza EOG na podstawie, i zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznym wskazanymi w RODO tj. w oparciu o standardowe klauzule umowne oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przekazanych danych.


Podanie danych jest dobrowolne.


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie danych określonych w formularzu kontaktowym uniemożliwia uzyskanie odpowiedzi od Usługodawcy Portalu.


Czas przetwarzania


Czas przetwarzania danych osobowych na potrzeby kontaktowania się, w tym udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, uzależniony jest od realizacji konkretnego pytania, nie dłużej niż do jego skutecznego rozpatrzenia. Powyżej wskazany czas, może zostać wydłużone do czasu przedawnienia roszczeń.


Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych


Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Usługodawcy z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Polityka plików „cookies”

W momencie gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, gromadzone są pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowiące dane, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Portal korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej. Pliki te pozwalają zidentyfikować urządzenie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować świadczoną usługę indywidualnie do każdego użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz przypisaną wartość. Informacje te są poddawane anonimowej ocenie i nie mogą być i nie są używane do identyfikacji osób odwiedzających stronę internetową. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Portalu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.


Usługodawca wykorzystuje pliki cookies w następujących celach: 
a. Rozpoznania urządzenia użytkownika;
b. Dostosowania zawartości Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Portalu;
c. Optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Usługodawcę;
e. Tworzenia anonimowych statystyk;
f. Emisji reklam.


W ramach Portalu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • Konieczne: gromadzenie plików cookies jest konieczne ze względu na nasze usługi lub komunikację z Panią/Panem: umożliwiają one korzystanie ze strony internetowej, zapewniając podstawowe funkcje, takie jak nawigacja na stronie, identyfikacja sesji i dostęp do zabezpieczonych obszarów naszej strony;

  • Preferencyjne: preferencyjne pliki cookies, to pliki cookies które pozwalają stronie zapamiętać informację, która zmianie sposób w jaki jest ona wyświetlana np. preferowany język strony lub region, w który się Pani/Pan znajduje;

  • Statystyczne: analityczne pliki cookies, pomagają one zrozumieć wydawcę strony internetowej, w jaki sposób odwiedzający korzysta ze strony poprzez zbieranie i analizę anonimowych danych;

  • Marketingowe: pliki cookies są wykorzystywane do: wyświetlania na naszych stronach reklam ukierunkowanych, do śledzenia strony internetowych odwiedzanych przez Użytkownika, aby w oparciu o nie wyświetlać reklamy odpowiadające zainteresowaniom Użytkownika, oraz do mierzenia naszych kampanii reklamowych


W zależności od rodzaju plików cookies („trwałe” i „sesyjne”), zależy czas ich przechowywania. Trwały plik cookie będzie przechowywany przez przeglądarkę sieciową i pozostanie tam do dnia utraty ważności, chyba że Użytkownik wcześniej sam go usunie. Sesyjny plik cookie z kolei traci ważność po zakończeniu sesji użytkownika, przy zamknięciu przeglądarki.


Administrator Portalu korzysta z danych osobowych zgromadzonych w ramach wykorzystywanych technologii cookies na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dla realizacji celów wyżej wskazanych. Dane pozyskane przez nas za pomocą technologii cookies są przetwarzane do czasu osiągnięcia celów ich zbierania (wskazanych powyżej) lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania, albo do czasu usunięcia cookies z urządzenia końcowego, z którego korzysta Pani/Pan łącząc się z naszym Portalem – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze. W stosunku do danych osobowych gromadzonych za pomocą technologii cookies użytkownikowi przysługują prawa wskazane w rozdziale ” Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych”.


Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, użytkownika może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Poniżej zamieszczamy wskazówki dotyczące sposobu zarzadzania plików cookies w popularnych przeglądarkach internetowych:


Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Edge
Opera
MacOS Safari
Safari


Informację na temat dodatkowych przeglądarek, typów urządzeń są dostępne na stronach https://www.aboutcookies.org/


Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na PORTALU.


Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki. O każdej zmianie Polityki Prywatności Usługodawca powiadomi Użytkowników na stronie Portalu z 7-dniowym wyprzedzeniem.